Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2011 г.) § 1. В чл. 2 след думите „Министерството на околната среда и водите“ се добавя „с мандат…