КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЕЗЕРА

(Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 17 септември 2003 г. – ДВ,бр.86 от 2003 г. В сила от 26 януари 2004 г.) (обн.,ДВ,бр.14 от 20 февруари 2004 г.) ПРЕАМБЮЛ Страните по тази конвенция, съзнавайки, че опазването и използването на трансграничните водни течения и международните езера представляват важни и неотложни задачи, чието резултатно…